ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน กรุณากรอกข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท บิลดิ้ง แมททีเรียล จำกัด (BUILDING MATERIAL COMPANY LIMITED)

www.buildingmaterial.co.th

ที่อยู่ : เลขที่ 39/5 ถนนติวานนท์  ตำบลท่าทราย  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

HOTLINE : 09-5718-9191

E-mail : support@buildingmaterial.co.th

เส้นทางการเดินทาง